ระบบป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปรบกวนในส่วน Co-Working Space ทำให้คุณมีสมาธิการทำงานมากขึ้น